GDPR - REBELS TROPHY ENGLISHSLOVAK- IPSC LEVEL III MATCH

ENGLISH VERSION

1. You agree by your registration and payment that your following „Personal Data“:
 - name and surname
 - email address - birth date
 - photo and video of the event
 - telephone number
willingly give to the organizer: Sportovo strelecky klub Rebels, ICO: 42323479, Strelecký klub Hodkovce, ICO: 42242002 and 2 Create studio, ICO: 47207361 as „Administrators“.

2. Your data will be preserved by the Administrators for 5 years from the date of the permit (the date of permit is the date of registration for event).
 - your Personal Data must be preserved for registration, recording and awarding by Administrators of the event.
 - your Personal Data must be preserved for marketing activities of Administrators, social media, webpages, informations about outgoing activities.

3. You declare, that all your Personal Data provided are true. You can decide to withdraw approval by sending us an email to an email adress: rebelstrophy@gmail.com.

4. Administrator is using your Personal Data automatically and manually by Administrators and their Organising Team. Personal Data will be handled manually processing statistic system and Statistic and Marketing Team and processing by software and statistic service.

5. You can always:
 - withdraw your permit
 - be informed about your Personal Data
 - erase your Personal informations
 - update your Personal Data by writing an email to email adress: rebelstrophy@gmail.com

SLOVAK VERSION

1. Dobrovoľný súhlas automaticky dávate Vašou registráciou a platbou že nasledujúce „Osobné údaje“:
 - Meno a priezvisko
 - Emailová adresa
 - Dátum narodenia
 - Fotografie a video z udalosti
 - Telefónne číslo
Môžu využívať organizátori: Športovo strelecký klub Rebels, IČO: 42323479, Strelecký klub Hodkovce, IČO: 42242002 and 2 Create studio, IČO: 47207361 ďalej ako „Administrátori“ nasledovne:

2. Vaše údaje budú uschovávané Administrátorom nasledujúcich 5 rokov od termínu povolenia. (Termín povolenia nastáva prihlásením sa na pretek)
 - Vaše osobné údaje budú spracovávané pre potreby registrácie, spracovania výsledkov a slávnostnej ceremónie odovzdávania cien.
 - Vaše osobné údaje budú spracovávané pre marketingové aktivity Administrátorov, sociálne siete, webové stránky, informácie o prebiehajúcich aktivitách.

3. Vyhlasujete, že Vaše osobné údaje, ktoré dávate, sú pravdivé. Môžete sa rozhodnúť o zrušenie súhlasu zaslaním emailu na adresu rebelstrophy@gmail.com.

4. Administrátori použije Vaše osobné údaje automaticky a manuálne Administrátormi a Organizačným Teamom. Personálne údaje budú spracovávané štatistickým systémom a Štatistickým Teamom prostredníctvom software-u. Takisto budú spracovávané Marketingovým Teamom

5. Stále môžete napísaním emailu na emailovú adresu: rebelstrophy@gmail.com:
 - Zrušiť Váš súhlas – povolenie
 - Byť informovaný o Vašich osobných údajoch
 - Vymazať osobné informácie
 - Aktualizovať Vaše osobné údaje
 - aktualizovať Vaše osobné dáta poprosíme na email: rebelstrophy@gmail.com
Image

Your match realization team.

Realization team REBELS ZONE of IPSC match.

We are very grateful for all people who worked hard on the realization of this project of match REBELS TROPHY.
(c) REBELS ZONE TEAM, code by Jesus.

WHO IS ONLINE

Právě přítomno: 165  hostů a žádný člen